03/12/2015 - Round Up, veilig?

Op 12 november 2015 stelde de Europese Voedselautoriteit (EFSA) dat het weinig waarschijnlijk is dat glyfosaat (actieve stof in onder andere Round Up®) kankerverwekkend is. Dit in tegenstelling tot het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) dat glyfosaat in het voorjaar als “waarschijnlijk kankerverwekkend” bestempelde.

RoundUp is meer dan glyfosaat alleen

Het verschil wordt grotendeels verklaard door het feit dat EFSA een veel groter aantal studies heeft onderzocht dan IARC, wat de mogelijkheid bood om een meer verfijnde analyse uit te voeren.
Bij het IARC werd de nadruk gelegd op studies van producten op basis van glyfosaat mét de gebruikelijke toevoegsels, terwijl EFSA eerder een conclusie schreef over de werkzame stof glyfosaat zelf.
Sommige van deze toevoegsels leiden tot een verhoogde giftigheid.Daarom geeft EFSA de aanbeveling om de giftigheid  van elk product verder te onderzoeken.
In België is dit een taak van de FOD Volksgezondheid. Alle in België toegelaten glyfosaatproducten werden reeds geëvalueerd en voldoen aan alle huidige normen, met andere woorden mits inachtname van veiligheidsaanbevelingen zijn de producten veilig voor de gebruiker.

Op zoek naar een alternatief? Het kan!

In tegenstelling tot wat in de media werd gezegd “Sporadisch gebruik door de particulier kan geen kwaad”, raden wij het gebruik van pesticiden af.
In Vlaanderen is het gebruik van pesticiden zelfs al verboden op heel wat plekken zoals in scholen en zorginstellingen, in het openbaar domein en dus ook op het voetpad, langs waterlopen, …
Het gebruik van pesticiden is niet nodig. Er bestaan heel wat milieuvriendelijke alternatieven, neem snel een kijkje op www.zonderisgezonder.be
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht