Artsen

Wat kan je als huisarts doen?

Ondersteuning door MMK

Heb je of een specifieke vraag over een onderwerp? Wil je meewerken aan het creëren van een gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten? Zoek je meer informatie over ons aanbod? Neem contact op met de medisch milieukundige van het logo van je regio.

Wat kan de mmk betekenen voor huisartsen?

Indien je als huisarts vermoedt dat de oorzaak van gezondheidsklachten aan de woon- of leefomgeving ligt, kan je contact opnemen met de medische milieukundige (mmk) van het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) voor bijkomende inhoudelijke ondersteuning. De expertise van de mmk over (lokale) milieuknelpunten en milieugerelateerde gezondheidsaspecten kan je helpen om meer inzicht te krijgen in de oorzaak en eventuele oplossing van een gezondheidsprobleem of bij ongerustheid.  

Naast kennis over zeer uiteenlopende milieugezondheidskwesties, zijn de lokale werking van het Logo en de inbedding van de mmk in het Vlaams medisch milieukundig netwerk een troef. Voorbeelden hiervan zijn:

  • de mmk kan je doorverwijzen naar andere partners zowel lokaal als bovenlokaal,

  • de mmk kan een onderzoek opstarten naar milieugerelateerde ziekteclusters,

  • de mmk heeft kennis van de lokale milieuknelpunten, (lokale) milieu-incidenten of grootschalige milieugezondheidsonderzoeken (biomonitoring).

Concreet

  • Nodig de mmk uit voor een vorming of opleiding tijdens een HAK of LOK-bijeenkomst. Dit om de werking van de mmk, het belang van de relatie gezondheid en milieu in Vlaanderen, voorbeelden van concrete cases en de mogelijke samenwerking toe te lichten.

  • Contacteer de mmk voor ondersteuning bij het behandelen van vragen en klachten inzake ongerustheid, hinder of gezondheidseffecten die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met de woonomgeving of het leefmilieu (CO, pesticiden, vocht en schimmel, ozon, asbest, straling, …).

  • Als je vermoedt dat de oorzaak van gezondheidsklachten in het binnenmilieu ligt van de woning en de bewoner is bereid zelf actie te ondernemen om zijn gezondheid en die van de medebewoners te beschermen, dan kan je een gemotiveerde aanvraag voor woningonderzoek bij de mmk indienen. Meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van een woningonderzoek vind je  (voorlopig) bij lokale actoren.

  • Contacteer jouw mmk voor sensibilisatiematerialen om patiënten te informeren over milieugerelateerde gezondheidseffecten (brochures, banners, posters, …).

De mmk’s zijn bevoegd om een woningonderzoek uit te voeren naar potentiële gezondheidsrisico’s in het binnenmilieu. Na een eerste visuele rondgang wordt in overleg met de dienst Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaald of bijkomende metingen zinvol zijn. Het verslag van de bevindingen van het woningonderzoek en de saneringsmaatregelen worden gecommuniceerd naar de patiënt en de huisarts.