DECT-straling

DECT staat voor Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Babyfoons en draadloze telefoons voor binnenhuisgebruik werken met DECT. Op dit moment zijn er weinig aanwijzingen dat DECT-signalen een negatieve invloed kunnen hebben op onze gezondheid.

Wat is DECT-straling?

DECT staat voor “Digital Enhanced Cordless Telecommunication”. Het is een draadloos telefoonsysteem dat gebruikt wordt binnen in huis. 

Een huiscentrale bestaat uit een basisstation dat via een kabel aan het vaste telefoonnet is verbonden en uit één of eventueel meerdere telefoons. De draadloze communicatie vindt plaats tussen de telefoons en het bijhorende basisstation. Er kan, via het basisstation, ook van de ene telefoon naar de andere, gebeld worden, daarbij wordt de aansluiting op het vaste telefoonnet niet gebruikt.

DECT maakt gebruik van radiofrequenties van 1880 tot 1900 MHz met een bereik van maximaal enkele tientallen meters van de telefoon. Voor DECT-telefoons is maar een fractie van het vermogen van een gsm-toestel nodig. Het gemiddelde vermogen van een DECT-telefoon is 10 mW tijdens een gesprek (het piekvermogen is 250 mW). Omdat het vermogen waarmee een mobiele telefoon uitzendt afhangt van de positie ten opzichte van de vast opgestelde zendantenne is het wel mogelijk dat in ideale omstandigheden het vermogen van een gsm-toestel lager is dan van een DECT-telefoon. Over het algemeen is dat echter niet zo.  

Ook babyfoons maken gebruik van DECT. Het toestel bij de baby werkt als zender, het toestel bij de ouders als ontvanger (soms ook als zender). De meeste systemen zenden alleen uit na activatie door de stem van de baby. De blootstelling is dan ook erg laag. Systemen met videofunctie zenden wel continu een signaal uit. Piekvermogens situeren zich tussen de 10 en 500 mW. Dat is 4 à 200 x lager dan het piekvermogen van een gsm-toestel.

Je kan de blootstelling beperken door het toestel op voldoende afstand van het bedje te plaatsen (tenminste 1 meter wordt aangeraden) en de stemactivatie te gebruiken. 


Hoe word je blootgesteld?

Net als de GSM gebruikt een DECT-telefoon een in de tijd verdeeld “transmissiesysteem”. Dit betekent concreet dat de telefoons en het basisstation niet met een continu signaal uitzenden, maar in korte pulsen.

Een gewoon basisstation kan maximaal acht toestellen tegelijk bedienen. Het maximaal vermogen van zowel de telefoons als van het basisstation is 250 mW (milliwatt). Bij grotere basisstations kunnen meer kanalen aanwezig zijn en daardoor dus ook meer vermogen.


Gevolgen voor de gezondheid?

Metingen verricht op vier verschillende types van DECT-telefoons toonden aan dat de maximale  “Specifieke Absorptie Ratio” (SAR)-waardes varieerden tussen 0,019 en 0,052 Watt per kilogram. SAR is een maat voor de opwarming van het lichaam als gevolg van elektromagnetische straling.

De door de ICNIRP (Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling) vastgelegde grenswaarde voor een dergelijke lokale blootstelling is 2 Watt per kilogram. De gemeten veldsterktes op enige afstand van de basisstations lagen ruimschoots onder de referentiewaarden van de ICNIRP. Dat houdt in dat de basisbeperking (SAR, gemiddeld over het gehele lichaam, van 0,8 Watt per kilogram) niet wordt overschreden.

In enkele onderzoeken is waargenomen dat (gepulste) signalen van een DECT-telefoon een zekere mate van invloed op bepaalde hersenactiviteiten kunnen hebben, terwijl het effect van een vergelijkbaar niet-gepulst signaal minder sterk was. Andere gegevens wijzen er echter op dat dergelijke signalen géén invloed hebben op leerprocessen.
Uit onderzoek met proefdieren en gekweekte cellen is niet gebleken dat de invloed van gepulste en niet-gepulste elektromagnetische velden verschillend is – in de meeste onderzoeken werd bij geen van beide types velden een effect aangetoond.

Omdat het zendvermogen laag is, wordt door de meeste expertgroepen en adviesorganen aangenomen dat DECT-telefoons de gezondheid niet schaden bij blootstelling onder de limietwaardes.


Hoe blootstelling beperken?

SAR (Specifieke Absorptie Ratio) of SAT (Specifiek Absorptie Tempo) is de hoeveelheid elektromagnetische energie die per seconde en per eenheid massa wordt geabsorbeerd en (doorgaans volledig) omgezet wordt in warmte.

Voor gedeeltelijke blootstellingen van het lichaam stelt de Hoge Gezondheidsraad van België een SAR-grenswaarde voor van 2 watt per kilogram voor het algemene publiek en 10 watt per kilogram voor de beroepsbevolking.

Wie zijn blootstelling wil beperken, kan

  • het basisstation op redelijke afstand plaatsen.
  • een model van draadloze telefoo gebruiken dat geen signalen uitzendt als de handset op het basisstation ligt (Eco DECT).  

Actie in de kijker

Campagnetoolkit Warme Dagen

Elk jaar in de zomer hebben we enkele warme dagen. De hoge temperatuur en ozonpieken kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom vraagt de Vlaamse Overheid om extra acties te...