Gezonde moestuin

Gezonde groenten en fruit hebben een levende onvervuilde bodem, zuiver water en propere lucht nodig.
Lees verder voor meer tips voor gezonde groenten en fruit uit eigen tuin.
 

Gevolgen voor de gezondheid?

Groenten en fruit nemen voedingsstoffen op uit hun omgeving, maar ook vervuiling.
Uit metingen blijkt dat jongeren die hoofdzakelijk groenten uit eigen tuin eten meer gechloreerde stoffen (PCB 's, DDT, hexacloorbenzeen,...) in hun lichaam hebben. Deze stoffen zijn nu verboden, omdat ze onze hormoonhuishouding en afweersysteem kunnen verstoren en mogelijk kankerverwekkend zijn. Ze vergaan moeilijk en stapelen zich op in het milieu. Vroeger kwamen ze voor in bestrijdingsmiddelen en elektrische toestellen.

Als cadmium verhoogd aanwezig is in het lichaam kan dit de nierwerking verstoren, de botvorming belemmeren en de de bloeddruk verhogen.
Door het regelmatig inademen van cadmium, bijvoorbeeld door te roken, stijgt het risico op longkanker.

Verhoogde concentraties aan lood in het bloed kunnen bij jonge kinderen de mentale ontwikkeling (daling van 1 à 2 IQ-punten, gedrags- en concentratiestoornissen) en het zenuwstelsel (verminderde fijne motoriek) nadelig beïnvloeden. Lood verstoort de bloedaanmaak.
 


Hoe blootstelling beperken?

Groenten en fruit hebben water, lucht en grond nodig om te groeien. Zorg dus dat er zo weinig mogelijk vervuiling in deze elementen zit:

  • Lucht: stook geen vuurtje in/naast je moestuin, want de vervuiling dwarrelt neer in de omgeving en dus op je groenten.
  • Water: gebruik regenwater en geen pesticiden
  • Bodem: Laat je bodem analyseren voor je er groenten en fruit in teelt.
Op www.gezonduiteigengrond.be kan je over iedere tip meer info vinden.

Was je groenten en fruit goed en schil indien mogelijk. Hiermee kan je al een deel van de vervuiling verwijderen.


Hoe word je blootgesteld?

Milieuvervuiling kan via de wortels door de plant worden opgenomen en zo in onze voeding terecht komen. Groenten en fruit uit de winkel moeten voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen. Voor je eigen groenten en fruit ben je zelf verantwoordelijk.
Sommige vervuiling zoals lood, roet,… wordt niet via de wortels opgenomen, maar slaat enkel neer op de groenten en het fruit. Daarom is het belangrijk groenten en fruit goed te wassen en indien mogelijk te schillen.
 


Normen

De kwaliteit van de bodem kan je aftoetsen aan streefwaarden, richtwaarden en bodemsaneringsnormen. Een streefwaarde komt overeen met een bodem die geen menselijke invloeden (bewoning, landbouw,…) heeft ondergaan. Bij richtwaarden kan er een verhoging van vervuilende stoffen zijn, maar met gehalten waarbij er geen gezondheidsschade verwacht wordt. Een bodemsaneringsnorm is een drempelwaarde die de gebruiker van de bodem beschermt tegen mogelijke gezondheidseffecten. De bodemsaneringsnormen voor gebieden verschillen naargelang het gebruik (woongebied, landbouwgebied,…).
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie geeft advies op basis van je bodemwaarden.

Er bestaan geen normen voor water waarmee je planten bevloeit. 

De luchtkwaliteit moet aan de Europese normen voldoen. Deze normen worden nog niet overal gehaald. Door lokale activiteiten zoals vuurtje stook, industrie of verkeer kan de luchtkwaliteit verminderen. Meer info over luchtkwaliteit vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.


Actie in de kijker

Campagnetoolkit Warme Dagen

Elk jaar in de zomer hebben we enkele warme dagen. De hoge temperatuur en ozonpieken kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom vraagt de Vlaamse Overheid om extra acties te...